Category Archives: 17. Videos

Sathguruji – Videos

Om Sathguru Sri Seshadri Swamigal Thiruvadikkae

 

Guruji’s Aradhanai held in June 2011

(Courtesy: Shri. Shankar, Avathar Sri Sesha Bhaktha Samaajam)

Guruji’s 1st. Aradhanai – a dedication

(Courtesy: Avathar Sri Sesha Bhaktha Samaajam)

Guruji’s 62nd. Jayanthi – 20th. February, 2012 – Part 1

(Courtesy: Shri. Shankar, Avathar Sri Sesha Bhaktha Samaajam)

Guruji’s 62nd. Jayanthi – 20th. February, 2012 – Part 2

(Courtesy: Shri. Shankar, Avathar Sri Sesha Bhaktha Samaajam)

Aradhanai – 3rd. June, 2012

(Courtesy: Shri. Shankar, Avathar Sri Sesha Bhaktha Samaajam)

In Memory of our Beloved Guruji – 2nd. Aradhanai – 3rd. June, 2012

(Courtesy: Avathar Sri Sesha Bhaktha Samaajam)

%d bloggers like this: