Sathguru Sri Rajalinga Swamigal Parampara

C_6_Guru-Parampara photos

Om Sathguru Sri Seshadri Swamigal Thiruvadikkae

Sri Dattareya Parampara:

I. Sri. Rajalinga Swamigal

Thiruvannamalai

(Received blessings from Sri Shanthananda Swamigal and guidance to meet Sathguru Sri Guru Mahadev, Theroor, and Kanya Kumari Dist. Tamil Nadu)

Sri. Shanthananda Saraswathya Avadhootha Swamigal. “Skandashram”

(Udayapatti-10 kms from Salem, Tamil Nadu)

Sri. Swayamprakasa Saraswathya Avadhootha Swamigal

(Guruji of Sri Shanthananda Saraswathya Avadhootha Swamigal. Skandashram)

Dattha Giri”

(Dattha Giri- 12 kms from Namakkal, or 2 kms from Senthamangalam-Rasipuram Taluk.)

Sri. Sadashiva Saraswathya Avadhootha Swamigal

(Judge Swamigal).

(Paramaguruji of Sri. Shanthananda Saraswathya Avadhootha Swamigal.Skandashram)

Ambal Sri. Bhuvaneswari Peetam”

(Pudukkottai-67 kms from Trichirappally, Tamil Nadu)

Sri Vidya Upasana:

Sri Rajalinga Swamigal

(Medium of Avathar Sri Sesahdri Swamigal-Thiruvannamalai)

(Thiruvannamamalai)

SathGuru Sri Guru Mahadev (Sri Vidya & Hanuman Upasakar)

(Guruji of Sri Rajalinga Swamigal)

Kavimani Illum”

(Theroor- 6 kms from Nagercoil-Tamil Nadu or 14 kms from Kanniya kumari or 2 kms from Suchindram)

Brahmarishi Mathaji Uma Deviar

(Medium of Avathar Sri Seshadri Swamigal-Thiruvannamalai)

(ParamaGuruji of Sri Rajalinga Swamigal)

Sri Seshadri Swamigal Ashram”

(Thiruvannamalai-190 kms from Chennai or 220 kms from Bangalore or 180 kms from Tirupathi)

Avathar Sri Seshadri Swamigal

(God-incarnation-Sathpurusha-Mahan-Siddhapurusha-Para-Brahma-the lord of Universe appeared in human form as Divine Mother Sri Kamakshi Devi (Kanchipuram) 1871AD and attained Maha Samadhi in the year 1929 AD)

(Paramesti Guruji of Sri Rajalinga Swamigal)

Para-Brahma Upasana

(The creator of the universe)

By His and Grace Guidance from

SathGuru Shree Guru Mahadev.

(Guruji)

Through Sookshma:

By

Avathar Sree Sadasiva Bruhmendral (Samadhi Shrine)

Kailash Ashram”

Nerur-on the banks of The River Cauvery-

14 kms from Karur-Tamil Nadu.

Sent To

Avathar Sri Seshadri Swamigal (Samadhi Shrine)

Seshadri Ashramam”

Thiruvannamalai-190 kms from Chennai

Revealed and finally merged with

Arunachala -Shiva, Para-Brahma

(on 1st. August, 2010)

%d bloggers like this: